فقط آهن فروشان میتوانند دیدگاه ثبت کنند

تالار گفتگو آهن فروشان

1398-01-31
توسط .. نرخ آهن

بازار ثابت

1398-03-13
توسط .. آهن فروشان کرج

ثبات بازار

1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

بالا رفتن قیمت ها

1398-01-31
توسط .. نرخ آهن

بازار تعطيله

قوطی و پروفیل

1398-03-19
توسط .. نرخ آهن

بازار رو به پایین

1398-02-18
توسط .. آهن آلات نوري

افزایش قیمت قوطی

1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

ثبات قیمت

1398-02-03
توسط .. آهن آلات نوري

افزایش قیمت


تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن