دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آسان فولاد ایرانیان 20005 0 021222222188 1399-07-23 17:15:07
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 605000 0 09201140382 1398-07-21 12:09:11
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 770000 0 09201140382 1398-05-15 17:37:51
آهن آلات رفیعی 840000 0 02166316049 1398-03-29 14:18:19
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 455000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1250000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
تیرآهن پارسه 560000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن