دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران


قیمت روز تیرآهن
نوع قیمت
22 ذوب آهن 4410000
14 ذوب آهن 2460000
16 ذوب آهن 2640000
18 ذوب آهن 2930000
27 ذوب آهن 9850000
20 ذوب آهن 4050000
18 تبریز 2800000
10 ترک 2000000
12 ترک 2320000
30 ترک 9450000
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2000000 0 02188944326 1399-08-06 15:42:54
آهن آلات برادران خانوردیلو 1250000 1250000 02166670027 1399-04-09 17:28:46
اهن الات نامدار ودارا 740000 0 09201140382 1398-04-24 16:03:44
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 755000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 8805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2320000 0 02188944326 1399-08-06 15:42:03
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 590000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 10005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 9450000 0 02188944326 1399-08-06 15:41:27
اهن الات نامدار ودارا 8210000 0 09201140382 1399-08-01 12:55:29
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

33

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 26500 0 09201140382 1399-07-30 11:33:18
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 26500 0 09201140382 1399-07-30 11:33:06
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 26500 0 09201140382 1399-07-30 11:32:54
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 26500 0 09201140382 1399-07-30 11:32:43
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 26500 0 09201140382 1399-07-30 11:32:31
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 1500000 0 02188944326 1399-07-16 16:07:20
اهن الات نامدار ودارا 590000 0 09201140382 1398-05-13 16:09:33
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 600000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 640000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 520000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 7105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7905 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن