دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 4300000 0 02188944326 1399-07-16 15:51:57
اهن الات نامدار ودارا 1490000 0 09201140382 1398-05-13 16:12:11
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1450000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1425000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4340000 0 09121542938 1399-08-10 14:57:52
اهن الات نامدار ودارا 4310000 0 09201140382 1399-08-10 13:42:18
نرخ آهن 4350000 0 02188944326 1399-08-10 13:08:00
آهن آلات برادران خانوردیلو 2920000 2920000 02166670027 1399-04-09 17:29:22
اهن الات حاج محمدی 1750 0 02166292950 1398-11-01 15:54:54
نگین فولاد السا 1665000 02166396717 1398-07-20 13:31:56
بنگاه شهر 1660000 0 02155219000 1398-07-09 15:00:24
۱۰۱ رسول 1585000 0 02166319089 1398-06-03 13:28:57
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
فولاد بیوک و شرکاء 1628000 0 02161924 1398-04-01 19:38:56
دنیز فولاد آریان 1650000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:58
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4720 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1405000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1460000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4520 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1450000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4520 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1470000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1470000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1500000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1435000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1405000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 975000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:02
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4250 0 02166315701 1398-05-15 08:48:24
۱۰۱ رسول 1540000 0 02166319089 1398-05-14 16:35:14
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 25000 0 09201140382 1399-07-16 12:56:18
اهن الات نامدار ودارا 25000 0 09201140382 1399-07-16 12:56:07
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1440000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1440000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن