دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران


ورق 0.5       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 7300 0 03532331563 1398-04-29 10:39:49
فلزگستر خرداد روغنی 7700 0 03532331563 1398-04-12 11:35:14
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت قطب فولاد ایرانیان روغنی 8100 0 02166670523 1398-04-24 12:18:54
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9870 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9910 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10060 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10020 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9890 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت گالوانیزه 101000 0 02145306 1398-10-18 10:40:30
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 5200 0 02166292950 1398-07-24 11:17:01
اهن الات نامدار ودارا گالوانیزه 8000 0 09201140382 1398-07-21 12:08:26
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10550 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10120 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 3930 0 02166674262 1396-12-07 15:06:13
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 7350 0 09201140382 1398-05-15 17:28:25
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-27 00:00:00
ورق، قیمت ورق، قیمت روز ورق