دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی آریان       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 11400 0 02166292950 1399-05-13 15:08:49
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-02-31 12:23:14
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بازرگانی مشاور 5200 0 02166134885 1398-09-23 12:12:07
ناودانی مهدی 4700 0 02166671094 1398-04-24 14:36:38
نبشی پژمان 4600 4500 02166140864 1398-04-18 12:46:25
آهن آلات نوري 5000 4900 09121542938 1398-02-10 18:22:34
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4370 02166292950 1398-07-21 09:23:00
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:22:18
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حیدربیگی 4550 0 02166206316 1398-06-27 20:35:55
اهن آلات حسن زاده 4550 0 02166672040 1398-04-24 13:45:10
حیدربیگی 4600 0 02166206316 1398-04-19 21:41:09
میلگرد مهدی 4700 0 02166314357 1398-04-19 16:41:39
آهن آلات نوري 5000 4900 09121542938 1398-02-10 18:23:02
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:21:57
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5900 5850 09121542938 1398-02-10 18:06:52
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

120*120

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4700 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4700 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 69000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5100 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4900 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4800 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4750 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4550 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4650 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
وفا تجارت 3800 0 09124528451 1397-10-02 04:28:23
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی