دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


نبشی ناب تبریز       
       
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد پارسیان 5600 0 02166672763 1398-04-01 16:16:55
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:31:32
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-10 18:08:07
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:32:37
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-10 18:08:13
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-31 12:29:48
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

7.5*7.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1252 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1252 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5380 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5390 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5180 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5180 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

6.3*6.3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5030 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4940 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

45*45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

70*70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5500 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5300 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5090 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5400 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5080 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5090 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5400 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5080 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5070 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5050 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-02-17 08:30:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5100 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4960 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4850 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4620 4520 09121542938 1398-02-10 18:08:37
آهن آلات نوري 4600 4500 09121542938 1398-02-10 18:08:01
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4650 4550 09121542938 1398-02-10 18:08:32
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5200 5100 09121542938 1398-02-10 18:08:28
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4850 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4820 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4820 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5200 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5160 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4800 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 4900 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5050 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5200 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4950 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4810 09101303206 1398-01-19 00:00:00
نبشی، قیمت نبشی، قیمت روز نبشی