دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت روز نبشی


قیمت های روز
نوع قیمت بنگاه
5 ماهان اصفهان 13900
8 المهدی اصفهان 13900
8 سدید قم 14000
8 منظومه اصفهان 14000
5 منظومه اصفهان 14000
5 منظومه اصفهان 14000
6 فولاد تهران 14000
5 فولاد تهران 14000
5 فولاد تهران 14000
6 فولاد تهران 14000
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

بازار با نوسان:
بازار با نوسان زیاد

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 13900 0 02188944326 1399-08-03 11:39:20

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 13900 0 02188944326 1399-08-03 11:38:52

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:38:24

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:37:34

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:37:22
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:37:11

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:35:44
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:33:08

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:33:43
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:33:23

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14000 0 02188944326 1399-08-03 11:31:19

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:30:35

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14300 0 02188944326 1399-08-03 11:30:23

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14200 0 02188944326 1399-08-03 11:29:49

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14200 0 02188944326 1399-08-03 11:29:38

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 14200 0 02188944326 1399-08-03 11:29:25

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 16900 0 02188944326 1399-08-03 11:05:57

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 16900 0 02188944326 1399-08-03 11:05:23

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن