دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ناودانی ایران


قیمت ناودانی       
       

قیمت روز ناودانی
نوع قیمت
8 منظومه اصفهان 11200
8 نورد سجاد 11200
10 ناب تبریز 11000
10 فراد تهران 11200
8 فراد تهران 11100
12 شکفته یزد 11500
10 شکفته یزد 11500
14 شکفته یزد 11500
16 شکفته یزد 11500
6 شکفته مشهد 11500
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

قیمت ها:
بازار ملتهب است ولی قیمت ها رو به پایین می باشد !

بازار رو به پایین:
قیمت ها رو به پایینه ......

ثبات بازار:
به دلیل تعطیلات پیش رو بازار خبری نیست و خرید و فروشی انجام نمیشه.......


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11200 0 09121542938 1399-09-13 13:31:19
اهن الات نامدار ودارا 11300 0 09201140382 1399-09-11 16:33:25
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:40
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11200 0 09121542938 1399-09-13 13:31:03
اهن الات نامدار ودارا 11300 0 09201140382 1399-09-11 16:33:46
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:25
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 11000 02188949525 1399-09-13 12:39:16
اهن الات نامدار ودارا 13200 0 09201140382 1399-09-12 13:49:33
آهن آلات نوري 0 10600 09121542938 1399-09-08 15:55:00
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-09-12 13:50:02
نرخ آهن 0 10500 02188949525 1399-09-09 14:01:33
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 13200 0 09201140382 1399-09-12 13:49:48
نرخ آهن 0 10600 02188949525 1399-09-09 14:01:24
آهن آلات نوري 5100 0 09121542938 1398-09-05 19:05:46
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 13200 0 09201140382 1399-09-12 13:49:23
نرخ آهن 0 10600 02188949525 1399-09-10 16:54:05
اهن الات حاج محمدی 5400 0 02166292950 1398-11-01 15:52:00
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 10500 09121542938 1399-09-08 15:59:31
نرخ آهن 0 10500 02188949525 1399-09-04 15:55:17
اهن الات نامدار ودارا 0 13200 09201140382 1399-08-22 12:18:04
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11200 0 09121542938 1399-09-13 11:43:56
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:12
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11100 0 09121542938 1399-09-13 11:43:46
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:01
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 110 0 000 1399-07-10 12:27:20
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:45
آهن آلات امیری 12000 0 000 1399-07-10 12:05:37
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:23
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:19
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:08
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:04
آهن آلات امیری 111 0 000 1399-07-10 12:05:00
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:04:55
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:42:02
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:38:16
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:41:53
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:37:54
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:41:44
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 15:31:07
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:41:36
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 15:31:15
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:41:11
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:30:58
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11500 0 09121542938 1399-09-13 11:41:03
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:31:10
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:32:14
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 120 0 000 1399-07-10 12:33:52
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 12:30:08
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11300 0 09121542938 1399-09-13 11:40:33
اهن الات نامدار ودارا 11500 0 09201140382 1399-09-11 15:35:29
نرخ آهن 10900 0 02188949525 1399-09-06 12:07:08
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-09-01 11:05:26
آهن آلات نوري 12000 0 09121542938 1399-08-29 11:10:14
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1000 1000 000 1399-07-10 12:26:46
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-12 16:26:13
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 15:32:36
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-26 12:12:51
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-12 16:26:04
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 15:32:36
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-09-02 12:38:30
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-09-09 13:39:45
آهن آلات نوري 31000 0 09121542938 1399-08-26 12:13:40
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 29000 0 09201140382 1399-09-09 13:39:09
نرخ آهن 30000 0 02188949525 1399-08-28 15:51:35
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 15:14:36
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:16:48
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 15:14:24
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:17:03
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 15:14:14
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-09-02 12:38:18
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:16:35
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 28500 0 02188949525 1399-08-21 15:20:20
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 18000 0 09201140382 1399-09-12 15:47:22
آهن آلات نوري 17000 0 09121542938 1399-08-27 13:18:42
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 13200 0 09201140382 1399-09-12 15:47:09
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4800 0 09121542938 1398-06-23 14:59:32
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-09-12 13:44:11
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-09-12 13:43:59
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-09-12 13:43:49
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-09-12 13:43:36
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-08-28 15:58:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11600 0 09121542938 1399-09-12 12:48:58
اهن الات نامدار ودارا 11300 0 09201140382 1399-09-11 15:33:36
نرخ آهن 12100 0 02188949525 1399-08-29 12:35:05
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11600 0 09121542938 1399-09-12 12:48:48
اهن الات نامدار ودارا 11300 0 09201140382 1399-09-11 15:33:23
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-08-29 12:35:17
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11900 0 09121542938 1399-09-12 12:48:34
اهن الات نامدار ودارا 11500 0 09201140382 1399-09-11 15:33:45
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-08-29 12:34:55
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-09-10 16:42:43
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:29
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:06:08
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:57
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:52
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4500 0 02166292950 1398-08-23 12:17:56
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-06-23 14:54:56
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 13:00:25
ناودانی، قیمت ناودانی، قیمت روز ناودانی