کاویان


معرفی


7
8
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
30*60
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:28:40

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.7
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:04:01
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.6
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:03:26
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
کاویان
0
2600000
1399-09-03 13:38:31
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:29:08
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
80 * 40
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:28:49


قیمت پیشنهادی

متین
2950
0
متغیر
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3050
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3020
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3035
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20