آهن آلات امیری


معرفی


8
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
آهن آلات امیری
0
50000
1399-07-23 17:52:56

کالا ها

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
آهن آلات امیری
0
50000
1399-07-23 17:52:56
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهن آلات امیری
0
22222
1399-07-23 17:41:36


قیمت پیشنهادی

گودرزی
2650
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
گودرزی
2630
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
آهن بهاران
2620
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
تجارت غرب
3800
0
فایکو
6
1397-12-05 02:21:21