سجودی


معرفی


19
14
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
قهوه ای
ابعادی
0.47
1.25
سجودی
0
36000
1399-09-03 13:16:18

کالا ها

ورق
چین
سفید
ابعادی
0.3
1.25
سجودی
0
36000
1399-09-23 17:02:01
ورق
کاشان
رول پابرش
0.5
1
سجودی
0
29500
1399-09-23 15:14:55
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
سجودی
0
23800
1399-09-16 12:48:29
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1
1
سجودی
0
23800
1399-09-16 12:48:09
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1.5
سجودی
0
24000
1399-09-16 12:46:46


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
12200
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12750
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12300
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
12200
چین
1398-01-29 09:08:51