کاویان


معرفی


7
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.6
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:03:26

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.7
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:04:01
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.6
1
کاویان
245000
245000
1399-09-04 00:03:26
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
کاویان
0
2600000
1399-09-03 13:38:31
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:29:08
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
80 * 40
کاویان
0
215000
1399-08-20 18:28:49


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
8500
8501
مبارکه
1397-09-09 06:31:17
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50