آهنگر فولاد


معرفی


14
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 13:47:00

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:19:53
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:19:22
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:18:53
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 13:47:00
میلگرد
5.5
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 13:46:40


قیمت پیشنهادی

آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
5.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد متین
4500
0
کوثر اهواز
5.5
1398-04-29 13:43:23
فرید
5100
0
ذوب آهن
5.5
1398-09-30 09:24:59
اهن الات حاج محمدی
10250
0
ذوب آهن
5.5
1399-05-13 15:07:01