سجودی


معرفی


19
14
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1.5
سجودی
0
24000
1399-09-16 12:46:46

کالا ها

ورق
چین
سفید
ابعادی
0.3
1.25
سجودی
0
36000
1399-09-23 17:02:01
ورق
کاشان
رول پابرش
0.5
1
سجودی
0
29500
1399-09-23 15:14:55
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
سجودی
0
23800
1399-09-16 12:48:29
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1
1
سجودی
0
23800
1399-09-16 12:48:09
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1.5
سجودی
0
24000
1399-09-16 12:46:46


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29