آهنگر فولاد


معرفی


14
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:19:53

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:19:53
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:19:22
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
آهنگر فولاد
11650
0
1399-09-17 10:18:53
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 13:47:00
میلگرد
5.5
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
5.5
آهنگر فولاد
0
15550
1399-09-16 13:46:40


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19