فولاد مدائن


معرفی


17
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد مدائن
11500
1399-09-17 14:08:52

کالا ها

میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد مدائن
11500
1399-09-17 14:08:52


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17