روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
40*40
روزبهی
0
200000
1399-09-18 15:36:14

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
1770000
1399-10-04 08:44:56
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
114000
1399-09-18 15:36:36
میلگرد
16
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
115000
1399-09-18 15:36:24
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
40*40
روزبهی
0
200000
1399-09-18 15:36:14
میلگرد
18
قزوین
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
117000
1399-09-18 15:35:57


قیمت پیشنهادی

متین
2950
0
متغیر
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3050
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3020
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
3035
0
جهان پروفیل پارس
1397-12-05 02:21:20