روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
1770000
1399-10-04 08:44:56

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
1770000
1399-10-04 08:44:56
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
114000
1399-09-18 15:36:36
میلگرد
16
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
115000
1399-09-18 15:36:24
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
40*40
روزبهی
0
200000
1399-09-18 15:36:14
میلگرد
18
قزوین
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
117000
1399-09-18 15:35:57


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
14
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
14
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
14
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
14
1398-04-16 12:18:17