وفا تجارت

معرفی

5
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
پرشین
A3
12 متری
مشکی
12
وفا تجارت
3700
3750

کالا ها

نبشی
3
آریان
12 متری
3
2
وفا تجارت
0
3800
میلگرد
12
پرشین
A3
12 متری
مشکی
12
وفا تجارت
3700
3750

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن