وفا تجارت


معرفی


5
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
پرشین
A3
12 متری
مشکی
12
وفا تجارت
3700
3750
1397-09-20 01:08:53

کالا ها

نبشی
3
آریان
12 متری
3
2
وفا تجارت
0
3800
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
12
پرشین
A3
12 متری
مشکی
12
وفا تجارت
3700
3750
1397-09-20 01:08:53


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22