زارعی


معرفی


150
9
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
2
زارعی
6200
6250
1398-05-27 13:33:08

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
زارعی
0
4090
1398-05-27 13:34:05
قوطی و پروفیل
هیربد
6
2
زارعی
0
6350
1398-05-27 13:33:49
قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
2
زارعی
6200
6250
1398-05-27 13:33:08
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
زارعی
6430
6480
1398-05-27 13:32:55
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
100 * 100
زارعی
6300
6350
1398-05-27 13:32:31


قیمت پیشنهادی

برج اهن
3140
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20
مجید
5790
جهان پروفیل پارس
1397-12-20 04:20:17
پروفيل كوثر
6450
6400
کوثر
1398-04-02 13:56:33
اهن الات حاج محمدی
6200
0
هیربد
1398-05-26 09:32:26