آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-123
12
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
4350
4320
1397-11-23 11:50:00

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
0
8000
1399-04-10 17:59:36
میلگرد
16
احرامیان یزد
A3
12 متری
مشکی
16
آسان فولاد ایرانیان
7120
0
1399-03-21 14:31:08
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
آسان فولاد ایرانیان
8000
0
1399-03-21 10:41:04
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آسان فولاد ایرانیان
1500000
0
1399-02-24 14:39:13
ورق
کاویان
به طول
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
0
4630
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
4045
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان
1397-10-25 07:34:05