آسان فولاد ایرانیان

معرفی

-129
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
4350
4320

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
اهن الات نامدار ودارا
4045
0
اکسین
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن