مجید


معرفی


18
32
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
0
1480000
1397-12-20 05:11:25

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
0
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
0
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
0
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
0
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
0
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

دنیز فولاد آریان
1840000
0
ذوب آهن
24
1398-03-19 11:59:47
فولاد بیوک و شرکاء
1828000
0
ذوب آهن
24
1398-04-01 19:39:20
غفاری
7150000
0
ذوب آهن
24
1398-04-02 17:22:15
نگین فولاد السا
1915000
ذوب آهن
24
1398-07-20 13:30:18