مجید

معرفی

11
32
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
1480000

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
13750005
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
اهن الات نامدار ودارا
1850000
0
ذوب آهن
24

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن