مجید

معرفی

11
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
2
1
مجید
6700

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
6870
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
6920
فولاد مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
6920
فولاد مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن