مجید


معرفی


18
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2.5
1.25
مجید
0
5640
1397-12-20 05:06:52

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
0
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
0
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
0
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
0
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
0
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:52
آهن آلات حیدریان
0
6210
فولاد مبارکه
1398-02-02 08:00:25
برشکاری طاها
5800
0
مبارکه
1398-02-22 17:20:14