مجید

معرفی

14
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2.5
1.25
مجید
5640

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
6210
فولاد مبارکه
برشکاری طاها
5800
0
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن