مجید


معرفی


18
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
0
8600
1397-12-20 05:03:32

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
0
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
0
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
0
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
0
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
0
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

اهن لک
3820
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
مجید
8540
0
شهرکرد
1397-12-20 05:02:01
آهن آلات حیدریان
0
8740
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8650
1398-01-29 09:08:46