مجید


معرفی


17
32
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
390000
1397-12-20 05:08:42

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

آهن پی سازه
38000
0
پایا اصفهان
2
1398-05-15 18:34:11