مجید

معرفی

11
32
0

کالا انتخاب شده

نبشی
8
شکفته مشهد
6 متری
8
8
مجید
5140

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
5000
4900
آریان
8
آهن آلات نوري
4620
4520
ناب تبریز
8
آهن آلات نوري
5400
5300
سپاهان
8
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
8

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن