آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4720
0
1397-12-05 04:36:11

کالا ها

میلگرد
22
آریان فولاد
22
آهن امروز
5000
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
پرشین
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
نیشابور
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
میانه
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3200
آریان فولاد
28
1397-12-02 03:53:14
آهن امروز
0
4750
شاهین بناب
28
1397-12-02 03:53:15
آهن امروز
0
3900
شاهرود
28
1397-12-02 03:53:16
آهن امروز
0
4500
ذوب آهن
28
1397-12-05 04:36:06