آهن امروز


معرفی


-9966
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
نیشابور
25
آهن امروز
4880
0
1397-12-05 04:36:11

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
18
ذوب آهن اصفهان
18
آهن امروز
1005000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
فایکو
16
آهن امروز
835000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
ذوب آهن اصفهان
16
آهن امروز
844000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4600
سیرجان
25
1397-12-02 03:53:27
آهن امروز
0
4600
کوثر اهواز
25
1397-12-02 03:53:28
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
25
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
25
1397-12-05 04:36:06