لطفی


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
لطفی
0
520000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار اصفهان
14
لطفی
0
440000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
لطفی
0
520000
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
435000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19