مجید

معرفی

11
32
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
مجید
5790

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

برج اهن
3140
0
هیربد
زارعی
6450
6400
پاسارگاد

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن