مجید


معرفی


17
32
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
40 * 40
مجید
5790
1397-12-20 04:20:17

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20
اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20
اهن الات قاضی لو
3070
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20
اهن الات قاضی لو
3060
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20