آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
12
آهن امروز
4830
0
1397-12-07 04:46:43

کالا ها

میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
5000
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
نیشابور
22
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
5000
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4200
پارس آرمان
12
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
4010
فولاد کاوه تیکمه داش
12
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
4100
فایکو
12
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
4170
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:23