تیرآهن پارسه


معرفی


0
13
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
تیرآهن پارسه
0
840000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
تیرآهن پارسه
0
545000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار اصفهان
18
تیرآهن پارسه
0
655000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
تیرآهن پارسه
0
840000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار اصفهان
22
تیرآهن پارسه
0
975000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار اصفهان
27
تیرآهن پارسه
0
1350000
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

بنگاه حافظ
828000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
4180000
0
ذوب آهن
20
1399-07-29 13:07:21
اهن الات نامدار ودارا
3155000
0
فایکو
20
1399-07-29 13:09:18
مجید
1220000
0
ذوب آهن
20
1397-12-20 05:03:04