تیرآهن پارسه


معرفی


0
13
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار اصفهان
27
تیرآهن پارسه
0
1350000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
تیرآهن پارسه
0
545000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار اصفهان
18
تیرآهن پارسه
0
655000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
تیرآهن پارسه
0
840000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار اصفهان
22
تیرآهن پارسه
0
975000
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار اصفهان
27
تیرآهن پارسه
0
1350000
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
16150005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1600005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1590005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1945000
0
ذوب آهن
27
1398-05-13 16:08:12