مجید


معرفی


17
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
1397-12-20 05:02:18

کالا ها

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
مجید
1480000
1397-12-20 05:11:25
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
مجید
1140000
1397-12-20 05:11:14
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
مجید
975000
1397-12-20 05:10:55
ورق
مبارکه
STw22
رول پابرش
2
1
مجید
5800
1397-12-20 05:09:46
لوله
2
جهان پروفیل پارس
2
2
مجید
390000
1397-12-20 05:08:42


قیمت پیشنهادی

اهن لک
3880
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
اهن لک
3900
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
8840
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8750
1398-01-29 09:08:46