مجید

معرفی

11
32
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540

کالا ها

ورق
شهرکرد
رول پابرش
1.5
1.25
مجید
8540
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1
مجید
8800
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
مجید
4590
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
مجید
4590
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
مجید
4590

قیمت پیشنهادی

اهن لک
3820
0
شهرکرد
مجید
8600
شهرکرد
آهن آلات حیدریان
0
8740
آهن آلات حیدریان
0
8650

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن