بنگاه حافظ


معرفی


4
38
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
بنگاه حافظ
0
542000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
22
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
22
بنگاه حافظ
2415
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه حافظ
2415
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
2415
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
12
آناهیتا
A3
مشکی
مشکی
12
بنگاه حافظ
2240
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
18
آناهیتا
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
2240
0
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19