آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
20
آهن امروز
4850
0
1397-12-16 04:57:55

کالا ها

میلگرد
22
آریان فولاد
22
آهن امروز
5000
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
پرشین
20
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
نیشابور
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
20
میانه
20
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4220
درپاد
20
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
3590
البرز
20
1397-12-02 03:53:21
آهن امروز
0
4730
ذوب آهن
20
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
20
1397-12-05 04:36:06