بنگاه حافظ


معرفی


4
38
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
بنگاه حافظ
0
828000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه حافظ
2440
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
2440
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه حافظ
2440
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
8
فولاد کاوه تیکمه داش
A2
مشکی
مشکی
8
بنگاه حافظ
3140
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
10
فولاد کاوه تیکمه داش
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه حافظ
3130
0
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
4070000
0
ذوب آهن
20
1399-08-01 12:52:30
اهن الات نامدار ودارا
3150000
0
فایکو
20
1399-08-01 12:55:57
مجید
1220000
0
ذوب آهن
20
1397-12-20 05:03:04