بنگاه حافظ

معرفی

4
38
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
بنگاه حافظ
0
828000

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه حافظ
2990
0
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه حافظ
0
3000
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه حافظ
3080
0
میلگرد
10
فولاد کاوه تیکمه داش
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه حافظ
3130
0

قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1105005
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1100005
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1080005
0
ذوب آهن
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن