سامان


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
سامان
0
725000
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
سامان
2990
0
1397-12-05 02:21:22
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
سامان
0
725000
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
655000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
فایکو
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
560000
0
آرین
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
652000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19