پاسارگاد

معرفی

0
18
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
12
پاسارگاد
0
2150

کالا ها

میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
25
هیربد
A3
مشکی
مشکی
25
پاسارگاد
0
2250
میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2215
آریان فولاد
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن