آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
آرین
20
آهن امروز
1200000
0
1398-01-18 03:45:46

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1350000
ذوب آهن
20
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1260000
فایکو
20
1398-01-18 03:45:47
آهن امروز
0
1210000
فایکو
20
1398-01-18 03:45:47
آهن امروز
0
4720
ذوب آهن
20
1398-01-19 09:17:20