آهن امروز

معرفی

-9970
1492
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
فایکو
12
آهن امروز
4910
0

کالا ها

تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
تیرآهن
24
ذوب آهن اصفهان
24
آهن امروز
1635000
0
تیرآهن
27
ذوب آهن اصفهان
27
آهن امروز
1840000
0
تیرآهن
30
ذوب آهن اصفهان
30
آهن امروز
2985000
0

قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4200
پارس آرمان
12
آهن امروز
0
4010
فولاد کاوه تیکمه داش
12
آهن امروز
0
4100
فایکو
12
آهن امروز
0
4170
نیشابور
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن