آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
فایکو
22
آهن امروز
4750
0
1398-01-18 03:46:49

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07
آهن امروز
0
4850
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07