فولاد گسترپارس


معرفی


0
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2065
2100
1396-09-12 10:56:05

کالا ها

میلگرد
10
میانه
A3
مشکی
مشکی
10
فولاد گسترپارس
0
2280
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2060
2090
1396-09-13 15:39:40
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد گسترپارس
2065
2090
1396-09-13 15:38:48
میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
فولاد گسترپارس
2100
2135
1396-09-13 15:37:37
میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2065
2100
1396-09-12 10:56:05


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:22