فولاد گسترپارس

معرفی

0
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
میانه
A3
مشکی
مشکی
10
فولاد گسترپارس
0
2280

کالا ها

میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2060
2090
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد گسترپارس
2065
2090
میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
فولاد گسترپارس
2100
2135
میلگرد
10
میانه
A3
مشکی
مشکی
10
فولاد گسترپارس
0
2280
میلگرد
16
میانه
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد گسترپارس
2065
2100

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن