پیری


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
هیربد
A3
مشکی
مشکی
20
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
25
هیربد
A3
مشکی
مشکی
25
پیری
0
2070
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22