آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
6.5
آهن امروز
5920
0
1398-01-18 03:47:00

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-02 03:53:17
آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5460
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5500
کویر کاشان
6.5
1397-12-05 04:36:23